Vedtægter.

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Bogbinderskolen Ringe. Hjemsted er Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af landsorganisationerne Dansk Husflidsselskab og NETOP – Netværk for Oplysning.

§ 3 Formål

Formålet er at udvikle kendskabet til håndbogbinding, kunstnerisk, håndværksmæssigt og historisk gennem undervisning og praktik samt udstillingsvirksomhed og foredrag.

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver, der anerkender formålet med foreningen og betaler kontingent.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar måned. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som er mødt frem på generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
  4. Vedtagelse af budget.
  5. Fastsættelsen af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Medlemmer kan fremsætte forslag til bestyrelsen til forhandling på generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelse

På generalforsamlingen vælges foreningens bestyrelse. Bestyrelsen vælges hvert år. Bestyrelsen skal bestå af mindst fem personer. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Bestyrelsen er ansvarlig over for myndighederne for anvendelse af det modtagne tilskud oganviste lokaler m.v. samt for regnskab og dokumentation for virksomheden.

§ 7 Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres hver år af foreningens revisor ved regnskabsårets afslutning.

§ 8 Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9 Ændringer og opløsning

Såfremt Bogbinderskolen opløses skal eventuelle midler tilfalde Midtfyns Husflid til brug i overensstemmelse med dennes formål.

§ 9 Hæftelse og tegningsret

Bestyrelsen såvel som medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning af foreningen

Generalforsamlingen kan træffe gyldig beslutning om ændring i vedtægterne og om foreningens ophør, når forslaget er opført som et specielt punkt på den udsendte dagsorden, og når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for.

Således vedtaget: Ringe, 4. oktober 2001. Ændret 24. januar 2008..